Eu får inte ta bort förbjud mot CF kosmetika!

 
Gå med och skriv på. Krav som Djurens Rätt ställer till EU är: 
 

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att göra följande:

1. Skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur.
Inleda en ändring av lagstiftningen för att uppnå skydd av konsumenter, arbetstagare och miljön för alla kosmetiska beståndsdelar utan att tillgripa djurförsök, oberoende av syfte och tidpunkt.

2. Ändra EU:s kemikalielagstiftning.
Säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas genom hantering av kemikalier utan att nya krav på djurförsök läggs till.

3. Modernisera vetenskapen i EU.
Göra ett åtagande att lägga fram ett lagstiftningsförslag med en färdplan för utfasning av alla djurförsök i EU före utgången av innevarande mandatperiod.
 
 
 
Upp